HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

INTRODUKTION

En handelselev med fokus på logistik, vil matche branchens behov for en medarbejder som:

  • er stærk i købmandskab
  • kan foretage værdifastsættelse af logistikydelser
  • har viden om Supply Chain Management og kan anvende denne viden i arbejdet
  • kan foretage valg af transportformer
  • kan arbejde med optimering af leveringssikkerhed
  • kan beregne logistikomkostninger
Bolette Gommesen

VALG AF PRAKTIKMÅL

De fleksible praktikmål i specialet Logistikassistent gør det muligt at vælge netop de valgfrie praktikmål, der afspejler funktionen som Logistiksupporter. Det kan for eksempel være følgende valgfrie praktikmål:

Logistik og lager
Kvalitet og dokumentation
Kalkulation, økonomi og jura

Rådgive eksterne og interne kunder om logistik

Anvende Supply Chain Management til at understøtte virksomhedens arbejde med at sikre, at leverandører leverer det rigtige produkt på den aftalte tid

Bidrage på eget jobområde til effektivisering af forsyningskæden

Planlægge logistikforløb under hensyntagen til CSR og ansvarlig leverandørstyring

Indsamle og anvende viden om pris- og kvalitetsudvikling på transport og logistikmarkeder

Vælge optimale transportformer- og løsninger tilpasset forsynings- og distributionsopgaver

Arbejde med optimering af leveringssikkerhed

Sikre flow af informationer i relation til egen funktion og relevante interessenter

Arbejde med synliggørelse af logstikfunktionens værdiskabelse for kunden

 

Identificere og beregne logistikomkostninger

Anvende nationale handels- og transportregler i forbindelse med planlægning af transport

Anvende internationale handels- og transportregler i forbindelse med planlægning af transport

Overholde og sikre, at klausuler i kontrakter efterleves

Analysere og beregne, om logistikopgaven skal løses internt eller ekstern

Foretage udregninger knyttet til dimensioneringer af leverancer

Udarbejde og opstille periodiske og økonomiske nøgletal, rapporter og statistikker, herunder lagerstatistik, transportomkostninger mv.

VALG AF SPECIALEFAG

For at understøtte elevens praktiske oplæring i virksomheden har virksomheden mulighed for i samspil med eleven at vælge et eller flere af følgende valgfri specialefag, som har logistik som omdrejningspunkt.

Logistikmetode

Formålet er, at eleven kan anvende metoder til vurdering af virksomhedens samarbejdsrelationer. Endvidere kan eleven også analysere og vurdere den logistiske effektivitet i virksomhedens logistikløsninger samt foretage evaluering af de gennemførte aktiviteter.

Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden

Formålet er, at eleven får grundlæggende indsigt i og viden om de administrative arbejdsopgavers værdibidragende betydning for virksomhedens forretning og grundlæggende forretningside.

Indkøb

Formålet er, at eleven får viden om og forståelse af samarbejde i et team og som følge heraf kan indgå i et fællesskab om løsning af en opgave.

International handel

Formålet er, at eleven får kendskab til de forhold en internationalt fokuseret virksomhed, som et minimum skal være opmærksom på. Formålet er også, at eleven kan deltage ved den økonomiske sikring af virksomheden ved international handel.

De fire valgfrie specialefag og valgfaget på ekspertniveau Logistikmetode ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Logistik og Logistikanalyse, som eleven skal gennemføre.

Det bundne specialefag Logistik har til formål at eleven får indsigt i logistikbegrebet, samt lærer at bruge de mest almindelige logistiske værktøjer og nøgletal. Det arbejdes der videre med i faget Logistikanalyse, hvor eleven sættes i stand, til på baggrund af analyse af virksomhedens logistik og samarbejder i forsyningskæden, at kunne foreslå forbedringer af forretningsgange og beregne konsekvens af disse.

De fire valgfrie specialefag og valgfaget på ekspertniveau Logistikmetode ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Logistik og Logistikanalyse, som eleven skal gennemføre.

HVORDAN KOMMER I VIDERE?

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN

Den fleksible tilrettelæggelse af oplæringen i virksomheden planlægges i elevens praktikplan. Den er sammen med planen for specialefagene med til at understøtte det bedst mulige udbytte af det samlede uddannelsesforløb. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsens vejledende praktikplan kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

I den vejledende praktikplan kan man læse nærmere om de minimumskrav, der er til oplæringen, samt hvordan fleksibiliteten giver mulighed for, at én elev f.eks. har en praktikplan, der vægter logistik, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter internt lagerarbejde – selvom begge elever oplæres inden for specialet Logistikassistent.