HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Professionsbacheloruddannelser består af både teoretisk og praktisk undervisning og varer som regel 3½ år, hvilket svarer til et omfang af 210 ECTS.

Den praktiske undervisning foregår som praktikophold på en arbejdsplads.

En professionsbacheloruddannelse er oftest rettet mod et bestemt erhverv, inden for hvilket praktikperioderne ligger som en naturlig del af uddannelsen. Der findes professionsbacheloruddannelser inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private.

Uddannelserne kan tilrettelægges, så mindst det sidste halvandet år kan benyttes som overbygning på relevante erhvervsakademiuddannelser.

Enkelte af professionsbacheloruddannelserne er tilrettelagt som selvstændige overbygningsuddannelser.

Eksempler på fagområder:

ØKONOMISK-MERKANTILE OMRÅDE

Uddannelser i national og international handel og markedsføring, kombineres her med en specialiseret viden inden for økonomi, it eller teknologi.

Uddannelserne retter sig mod flere områder i samfundet. Du kan både uddanne dig med henblik på arbejde inden for den financielle sektor eller i turisme- og fritidsindustrien.

Ud­dan­nel­ser:

Eks­port og tek­no­lo­gi

Fi­nans

Lei­su­re Ma­na­ge­ment

Pro­ce­s­ø­ko­no­mi og vær­dikæ­de­le­del­se

Øko­no­mi og it

OVERBYGNINGSUDDANNELSER

Til professionsbacheloruddannelserne hører en række overbygningsuddannelser. Der er uddannelser inden for det samfundsfaglige, det tekniske og det økonomisk-merkantile område.

Uddannelserne varer 1½ år, og fælles for dem er, at du skal have en relevant erhvervsakademiuddannelse for at kunne blive optaget.

De­sign og bu­si­ness

Di­gi­tal kon­cep­t­ud­vik­ling

Ener­gi­ma­na­ge­ment

In­nova­tion og en­tre­pre­n­eurs­hip

In­ter­na­tio­nal han­del og mar­keds­fø­ring

In­ter­na­tio­nal Ho­spi­ta­li­ty Ma­na­ge­ment

Jord­brugs­virk­som­hed

La­bo­ra­to­rie-, fø­de­va­re- og pro­ces­tek­no­lo­gi

Pro­duk­t­ud­vik­ling og tek­nisk in­te­gra­tion

Softwa­re­ud­vik­ling

Sport­s­ma­na­ge­ment

Tek­nisk ma­na­ger of­fsho­re

We­b­ud­vik­ling