HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

AKADEMIUDDANNELSER

MERKANTIL

Uddannelserne inden for det merkantile område giver dig muligheder for specialisering inden for alle aspekter af arbejdet med økonomi, rådgivning og kommunikation. Det er fx inden for dette område, du finder uddannelser til finansiel rådgiver og ejendomsmægler.

Du kan beskæftige dig med erhvervsjura, investering, samfundsøkonomi og afsætning, og du kan dygtiggøre dig inden for emner som logistik, indkøb og økonomistyring. Området omfatter også uddannelser inden for oplevelsesøkonomi og skatter og afgifter.

Med fire fagmoduler inden for det merkantile område kan du kalde dig merkonom.

Uddannelser:

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i fi­nan­si­el rå­d­giv­ning

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i in­ter­na­tio­nal han­del og mar­keds­fø­ring

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i in­ter­na­tio­nal trans­port og lo­gi­stik

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i op­le­vel­se­s­ø­ko­no­mi

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i re­tail

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i skat­ter og af­gif­ter

Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i øko­no­mi- og res­sour­cesty­ring

LEDELSE

Inden for uddannelserne i ledelse og human resources finder du både teoretiske og praktisk orienterede fag, der styrker dine evner til at arbejde med din egen ledelsesstil og medarbejdernes kompetencer.

Du kan fx beskæftige dig med coaching, LEAN-ledelse og arbejdsmiljø, men også med filosofi og strategi i forhold til ledelse.

I forhold til HR kan du arbejde med emner som fx personalejura, organisationsudvikling og samtale.

Uddannelser:

Akademiuddannelse i HR

Akademiuddannelse i ledelse